Veckoanalysen 10 Juni – 14 Juni
Magnificent Seven och Sverige drar

Senaste månaden har börsuppgången åter drivits av Magnificent Seven. Det är dock noterbart att Sverige, med förhållandevis små bolag, går riktigt bra!
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Kommer amerikansk tjänsteinflation att vika?

Amerikansk inflation hålls uppe av tjänstepriser och då inte minst av boendekomponenten. Feds inflationsmått uttrycks i den så kallade PCE-deflatorn, men KPI-inflationen kommer följas för att se om den kan ge vägledning till var inflationen är på väg. På onsdag får vi KPI-inflation för maj månad. Samma dag publicerar den amerikanska centralbanken Fed nya prognoser.

Onsdag

Kommer inflationen ligga kvar under Riksbankens prognos?

Inflationen har hittills kommit in under Riksbankens prognoser. I veckan får vi svenska inflationssiffror för maj månad. Ligger inflationen kvar under Riksbankens prognoser stiger sannolikheten för att styrräntan måste sänkas mer än vad Riksbanken nu förutser.

Fredag

Stigande bopriser talar för svensk ekonomi

I måndags morse publicerades SEB:s boprisindikator som återigen steg från 48 till 52 indexenheter. Indikatorn visar att bopriser är på väg upp i Sverige. Detta är intressant för bopriser och kan även ses som ett tecken på att svensk ekonomi nu vaknar till liv, något som inte bara bör vara positivt för svenska fastighetssektorn utan även för Stockholmsbörsen generellt.

Måndag

Marknadskommentar

Magnificent Seven och Sverige drar

Senaste månaden har börsuppgången åter drivits av Magnificent Seven. Det är dock noterbart att Sverige, med förhållandevis små bolag, går riktigt bra!

Börsuppgången smalnar av 

Hittills har 2024 varit ett bra börsår med generellt stigande aktiekurser. Under årets första kvartal var uppgången relativt bred och inte endast koncentrerad till ett fåtal bolag eller sektorer. Den senaste månaden har dock ett färre antal bolag stått för den amerikanska och därmed globala börsuppgången.

Mätt i svenska kronor har en marknadsviktad portfölj av de bolag som brukar kallas för Magnificent Seven stigit nästan fem procentenheter senaste månaden. Det innebär att den amerikanska börsen S&P 500, som i svenska kronor stigit något senaste månaden, sjunkit om dessa bolag exkluderas. Ett av bolagen inom denna grupp, Nvidia, har sett sina aktier stiga 24 procent på bara en månad och tillhör nu den lilla exklusiva krets av bolag med ett marknadsvärde kring eller över 3000 miljarder dollar. 

I denna miljö, där stora teknikbolag har medvind, är det anmärkningsvärt att Stockholmsbörsen visar en så pass god styrka. Senaste månaden har Stockholmsbörsen varit en av de bäst presterande börserna, vilket tar den totala uppgången till 13 procent hittills i år.  

Som vi tidigare påpekat finns det dock mycket som talar för att miljön för Stockholmsbörsen är gynnsam. Svensk ekonomi drabbades mycket av de störningarna som drev upp inflationen samt av Riksbankens räntehöjningar. Vi ser nu att dessa trender reverseras, vilket tar sig uttryck i bättre konsumentförtroende och en stigande tillförsikt om husmarknaden. Vi tror därför att Stockholmsbörsen har mer att ge. 

Inflation i fokus i veckan

I veckan kommer fokus vara på inflationsdata då exempelvis USA och Sverige publicerar inflationsdata för maj månad. För svensk del är utfallet av inflationen en viktig pusselbit för Riksbanken då de den 27e juni ska publicera ett räntebeslut med uppdaterade prognoser. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kommer inte hinna ta hänsyn till veckans amerikanska inflationssiffror när de publicerar sitt räntebesked med nya prognoser nu på onsdag. Likväl kommer marknaden noga följa hur de enskilda ledamöternas ränteprognoser ser ut, där medianledamoten troligtvis ser behov av ett färre antal sänkningar i år än tidigare.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Övrigt börs: Shenzen-, Shanghai- och Hongkongbörsen stängda

Makrohändelser

 • Japan: BNP Q1 (Q/Q) kl 1.50
 • Danmark: inflation maj (Y/Y) kl 8.00
 • Norge: inflation maj (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: BNP apr (M/M) kl 8.00
 • Sverige: hushållens konsumtion apr (M/M) kl 8.00
 • Sverige: industriproduktion apr (M/M) kl 8.00
 • Sverige: nya order apr (Y/Y) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 • GameStop

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: VNV Global 

Makrohändelser

 • Australien: NAB affärsklimat maj kl 3.30
 • UK: arbetslöshet apr kl 8.00
 • USA: NFIB småföretagarindex maj kl 12.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 • Broadcom

Övrigt

 • Stämmor: G5 Entertainment

Makrohändelser

 • Kina: inflation maj (Y/Y) kl 3.30
 • Tyskland: inflation maj (Y/Y) kl 8.00
 • UK: BNP apr (M/M) kl 8.00
 • USA: kärninflation maj (Y/Y) kl 14.30 
 • USA: inflation maj (Y/Y) kl 14.30
 • USA: Fed räntebeslut kl 20.00
 • USA: FOMC ekonomiska prognoser kl 20.00
 • USA: Fed presskonferens kl 20.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Rusta

Utl. rapporter

 • Signet Jewelers
 • Adobe

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Frontline (USD 0,62)

Makrohändelser

 • Sverige: husprisindex maj (M/M) kl 8.00
 • Spanien: inflation maj (Y/Y) kl 9.00
 • EMU: industriproduktion apr (M/M) kl 11.00
 • USA: PPI maj (Y/Y) kl 14.30
 • USA: kärn-PPI maj (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Svolder

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Japan: räntebeslut kl 6.00
 • Japan: industriproduktion apr (M/M) kl 6.30
 • Finland: inflation maj (Y/Y) kl 7.00
 • Sverige: KPIF maj (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPI maj (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF ex. energi maj (Y/Y) kl 8.00
 • Frankrike: inflation maj (Y/Y) kl 8.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.