Veckoanalysen 3 Juni – 7 Juni
Hoppet om Fed-sänkning lever

Förra veckans PCE-inflation kom överlag in i linje med förväntningarna, men med en marginellt lägre månadstakt än väntat. Detta innebär att hoppet om en räntesänkning från Fed senare i år fortfarande lever.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

ECB väntas sänka räntan

Under torsdagen presenterar ECB ett nytt räntebesked, och trots att inflationen i eurozonen kom in högre än väntat tyder det mesta på att ECB kommer sänka räntan med 25 punkter. Detta innebär i sådana fall att depositräntan skulle landa på 3,75 procent och refinansieringsräntan på 4,25. Givet att detta är väntat så lär den direkta marknadseffekten inte bli enorm, men om något så bör en räntesänkning ändock vara positivt.

Torsdag

Inköpschefsindex agerar konjunktursignal

I veckan får vi även ta del av diverse inköpschefsindex. Dessa brukar ofta ge en signal om hur konjunkturen utvecklas, där nivåer över 50 är positiva konjunktursignaler. De mest intressanta indexen att följa blir de slutgiltiga europeiska inköpschefsindexen och framför allt det amerikanska ISM. I detta får man även en inblick i priserna som företagen betalar, vilket kan ses som ledande för inflationen.

Måndag, Onsdag

Goda nyheter kan vara dåliga nyheter när det gäller arbetsmarknaden

Utöver räntebesked från ECB och inköpschefsindex så blir utvecklingen på den amerikanska arbetsmarknaden, där den mesta datan presenteras på fredag, mycket viktig att följa. En stark arbetsmarknad skulle tyda på en stark konjunktur, men riskerar också att sätta fortsatt press på inflationen. Då den amerikanska inflationen inte riktigt har fallit tillbaka i önskvärd takt så kan svag arbetsmarknadsdata tas emot positivt på börsen.

Fredag

Marknadskommentar

Hoppet om Fed-sänkning lever

Förra veckans PCE-inflation kom överlag in i linje med förväntningarna, men med en marginellt lägre månadstakt än väntat. Detta innebär att hoppet om en räntesänkning från Fed senare i år fortfarande lever.

Från rapporter till inflation

I och med att rapportsäsongen nu i all väsentlighet är över kommer marknaden åter att skifta fokus till inflationen, sådant som kan påverka inflationen, och hur centralbankerna bemöter den. I denna inflationskamp fick vi på marginalen positiva nyheter i fredags, när den amerikanska PCE-inflationen kom in som väntat i årstakt med en kärninflation på 2,8 procent, samtidigt som månadstakten kom in marginellt lägre än väntat på 0,3 procent mot väntade 0,2. Detta innebär att hoppen om en räntesänkning från Fed senare i år fortfarande lever, och i skrivande stund väntar sig marknaden mellan en och två sänkningar innan året är slut.

Från europeiskt håll kan vi förvänta oss positiva nyheter betydligt tidigare än så. I skrivande stund sätter marknaden nämligen 94 procents sannolikhet för en räntesänkning om 25 punkter redan nu i veckan. Därefter väntas ytterligare en sänkning senare under året, och flera sänkningar nästa år.

Marknaden har länge ställt sig tveksam till huruvida europeiska centralbanker vågar sänka räntan före den amerikanska Fed, men detta tycks nu alltså bli ett faktum. I Sverige har ju första sänkningen dessutom redan kommit, och marknaden väntar sig ytterligare två under året.

Det stormar på toppen

Efter ytterligare en stark vecka från Nvidia, som designar AI-chip, blir avståndet till Apple allt mindre. I skrivande stund är världens högst värderade bolag sett till marknadsvärde Microsoft, på 3030 miljarder dollar, följt av Apple på 2933 miljarder dollar och Nvidia på 2703 miljarder dollar. Detta ändrar sig dock väldigt fort. För endast ett år sedan var Nvidias marknadsvärde strax under 1000 miljarder dollar, och vi har alltså sett enorma förändringar den senaste tiden. Denna enorma utveckling har dock varit driven av en utomordentligt starkt vinsttillväxt.

Oavsett vilket av dessa bolag som är herre på täppan om ett år, så har alla gemensamt att de hör till IT-sektorn, en sektor som vi har ett positivt betyg på och en övervikt mot i våra förvaltade och rekommenderade portföljer.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Japan: PMI tillverkningssektorn maj kl 2.30
 • Kina: Caixin PMI tillverkningssektorn maj kl 3.45
 • Sverige: PMI tillverkningssektorn maj kl 8.30
 • Frankrike: PMI tillverkningssektorn maj kl 9.50
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn maj kl 9.55
 • EMU: PMI tillverkningssektorn maj kl 10.00
 • UK: PMI tillverkningssektorn maj kl 10.30
 • USA: ISM PMI tillverkningssektorn maj kl 16.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Systemair

Utl. rapporter

 • CrowdStrike
 • HP Enterprise

Övrigt

 • Stämmor: XXL

Makrohändelser

 • Sydkorea: inflation maj (Y/Y) kl 1.00
 • UK: BRC detaljhandel (Y/Y) maj kl 1.01
 • Tyskland: arbetslöshet maj kl 9.55
 • USA: JOLT:s lediga jobb apr kl 16.00
 • USA: industriorder apr (M/M) kl 16.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Clas Ohlson
 • Elekta
 • Sectra

Utl. rapporter

 • Inditex
 • GameStop

Övrigt

 • Börsstatistik: Clas Ohlson (försäljningssiffror för maj)

Makrohändelser

 • Japan: PMI tjänstesektorn maj kl 2.30
 • Sverige: PMI tjänstesektorn maj kl 8.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn maj kl 9.55
 • EMU: PMI tjänstesektorn maj kl 10.00
 • EMU: PPI apr (Y/Y) kl 11.00 
 • USA: ADP sysselsättning maj kl 14.15
 • Kanada: BoC räntebeslut kl 15.45 
 • USA: ISM PMI tjänstesektorn maj kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 • NIO
 • DocuSign

Övrigt

 • Stämmor: DNO, Salmar
 • Börsstatistik: Norwegian (trafiksiffror för maj)
 • Exklusive utdelning: Golden Ocean (USD 0,30)
 • Övrigt börs: Stockholmsbörsen stängd på grund av nationaldag

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder apr (M/M) kl 8.00
 • Italien: detaljhandel apr (M/M) kl 10.00
 • EMU: detaljhandel apr (M/M) kl 11.00
 • EMU: inlåningsränta kl 14.15
 • EMU: ECB räntebeslut kl 14.15
 • USA: handelsbalans apr kl 14.30
 • USA: produktivitet ex. jordbruk Q1 (Q/Q) kl 14.30
 • EMU: ECB presskonferens kl 14.45
 • Kanada: Ivey PMI kl 16.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Salmar (NOK 35)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriproduktion apr (M/M) kl 8.00
 • UK: Halifax husprisindex maj (M/M) kl 8.00
 • EMU: BNP Q1 (Q/Q) kl 11.00
 • Kanada: arbetslöshet maj kl 14.30
 • USA: anställda utanför jordbrukssektorn maj kl 14.30
 • USA: arbetslöshet maj kl 14.30
 • USA: genomsnittlig timlön maj (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.